همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

حقیقت نبوت و رسالت

حقیقت نبوت و رسالت

به سوی سرزمین کلیساها

به سوی سرزمین کلیساها