مصادر اسلام

مصادر اسلام

مصادر اسلام

تشریع اسلامی و عقاید و احکام آن از وحی الهی- قرآن و سنت – برگرفته شده است. اینها دو مصدر اسلام هستند و قوانین و عقاید و احکام اسلامی از این دو برگرفته شده اند. بطور مختصر این دو اصل تعریف می شوند:

قرآن عظیم

$Bashir_Shaad.jpg*

بشیر شاد

موعظه گر هندی
قرآن آخرین کتاب آسمانی است
"هنگامی که من به توحید ایمان آوردم، به دنبال دلیل و حجت گشتم تا ثابت شود که قرآن کتاب خداوند است و آن آخرین کتاب آسمانی و پایان بخش همه آن ها است. من خداوند را سپاس می گویم چرا که به من توان حل این مسئله را داد. قرآن کریم تنها کتابی است که به تمامی کتاب های آسمانی اعتراف می کند، در حالی که می بینینم آنها یکدیگر را رد می کنند. این در حقیقت یکی از ویژگی های قرآن است".

خداوند متعال قرآن را بر بنده اش محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد تا سبب هدایت پرهیزکاران و قانونی برای مسلمانان باشد وشفای دل کسانی باشد که خداوند قصد هدایت آنان را دارد و چراغی برای کسانی باشد که خداوند به آنان رستگاری و نور را اراده نموده است و آن شامل آن اصولی است که خداوند برای آن پیغمبران را فرستاده است. قرآن نخستین کتاب فرستاده شده نبود:

همانگونه که محمد صلی الله علیه و سلم نخستین رسول و فرستاده نبود. پیش از این بر ابراهیم صحیفه هایی فرستاده شد و خداوند موسی را با دادن تورات عزت داد ومسیح انجیل را آورد و این کتاب ها وحی خداوند متعال بودند که بر پیغمبرانش وحی نموده بود و آن چه که ثابت می کند که این قرآن وحیی از طرف خداست آن است که او ایمان به تمام پیغمبران را اثبات می کند و در میان هیچ کدام تفاوتی قایل نمی شود. خدای فرماید{به‌ راستي‌ آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و فرستادگانش‌ كفر مي‌ورزند و مي‌خواهند ‌در‌ ميان‌ ‌خدا‌ و فرستادگانش‌ جدايي‌ بيندازند و مي‌گويند ‌به‌ برخي‌ ايمان‌ مي‌آوريم‌ و برخي‌ [ديگر] ‌را‌ انكار مي‌كنيم‌ و مي‌خواهند ‌بين‌ ‌اين‌ [و ‌آن‌] راهي‌ برگزينند (150)اين‌ گروه‌ ‌در‌ حقيقت‌ كافرند و ‌براي‌ كافران‌ عذابي‌ خوار كننده‌ آماده‌ ساخته‌ايم‌ (151)و كساني‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و رسولانش‌ ايمان‌ آوردند و ‌بين‌ كسي‌ ‌از‌ آنان‌ فرق‌ نگذاردند، اينان‌، خداوند پاداششان‌ ‌را‌ ‌به‌ آنان‌ خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان‌ ‌است‌ 152}[سوره نساء آیه 152-150]

$Will_Durant.jpg*

ویل دورانت

نویسنده امریکایی
جایگاه قرآن و فضیلت آن
"قرآن چهارده قرن در حافظه مسلمانان پابرجا مانده و سبب بهره وری ذهن و خیال آنها گشته است. اخلاق آنان را شکل داده و استعداد میلیون ها نفر از آنها را تقویت کرده است. قرآن آسان ترین عقاید و بی ابهام ترین و دورترین آنها از شکلیات و مراسم را در وجود انسان ایجاد می کند و بیش از تمام باورها از دوگانه پرستی و غیبگویی به دور است. اسلام بزرگترین نقش را در بالا بردن جایگاه اخلاقی و فرهنگی مسلمانان دارد. اسلام بود که در میان آنان اصول نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی را بوجود آورد و آنان را بر پیروی از قواعد سلامتی تشویق نمود و عقل آنان را از بسیاری از خرافات و توهمات و از ستم و سخت دلی آزاد کرد و وضعیت بردگان را اصلاح و نیکو کرده و در دل افراد پست و تحقیر شده کرامت و عزت را بوجود آورد".

اما مقدار زیادی از کتابهای پیشین مفقود شده بود و اکثر آنان کهنه گشته و در معرض تحریف و تبدیل قرار گرفته بودند.

اما خداوند متعال حفظ قرآن را بر عهده گرفته بود. خدای متعال فرماید {بي‌ گمان‌ ‌ما قرآن‌ ‌را‌ فرو فرستاده‌ايم‌ و ‌به‌ راستي‌ ‌ما نگهبان‌ ‌آن‌ هستيم‌} [سوره حجر آیه 9]

و آن را نگهبان پیام دیگر کتب و ناسخ آنها قرار داده است. خدای فرماید {و [‌اين] كتاب‌ ‌را‌ ‌به‌ راستي‌ [و] تصديق‌ كننده كتابي‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌است‌ و ‌بر‌ ‌آن‌ حاكم‌ ‌است‌ ‌به‌ تو نازل‌ كرديم‌}[سوره مائده آیه 48] .

و خداوند آن را به بیان کننده همه چیز توصیف می کند. خدای فرماید {و ‌بر‌ تو كتاب‌ [آسماني‌] ‌براي‌ روشن‌ ساختن‌ ‌هر‌ چيزي‌ و راه‌ نمودن‌ و رحمت‌ و مژده‌ دادن‌ مسلمانان‌ نازل‌ كرديم‌‌} [سوره نحل آیه 89]

و آن هدایت و رحمت است. خدای بلند مرتبه می فرماید {بي‌ گمان‌ دليلي‌ ‌از‌ [جانب‌] پروردگارتان‌ و هدايت‌ و بخشايشي‌ برايتان‌ آمده‌ ‌است‌.} [سوره انعام آیه 157]

$Sidney_Fischer.jpg*

سدنی فیچر

استاد دانشگاه اوهایو در امریکا
کتاب فراگیر
"قرآن کتاب تربیت و فرهنگ سازی است و تمام آن چه در آن است، درباره واجبات و فرائض نیست. فضایلی که مسلمانان بر آن تشویق می شوند، از جمله زیباترین فضائل و برترین آنها در میزان اخلاق هستند و هدایت کتاب در نواهی آن آشکار می شود همان گونه که در اوامرش نیز آشکار می شود".

و آن به بهترین راه هدایت می کند. خدای فرماید {اين قرآن‌ ‌به‌ راهي‌ هدايت‌ مي‌كند ‌که‌ ‌آن‌ استوارتر ‌است‌ و ‌به‌ مؤمناني‌ ‌که‌ كارهاي‌ شايسته‌ مي‌كنند بشارت‌ مي‌دهد ‌که‌ آنان‌ پاداشي‌ بزرگ‌ دارند} [سوره اسراء آیه 9]

قرآن بشریت را در تمام قضایای زندگی به بهترین راه راهنمایی می کند.

وقرآن تمام نیازهای بشر را در بر دارد آن شامل اصول، عقاید، احکام، معاملات، آداب و دیگر چیزها است. خدای فرماید {هيچ‌ چيزي‌ ‌را‌ ‌در‌ كتاب‌ (لوح‌ محفوظ) فرو گذار نكرده‌ايم‌.}[سوره انعام آیه 38]

سنت نبوی

خداوند بلند مرتبه قرآن را بر رسول خدا نازل کرد و سنت نبوی را به او الهام نمود. خدای فرماید ‌{آن‌ (قرآن‌) جز وحي‌ نيست‌ ‌که‌ [‌بر‌ پيامبر] فرستاده‌ مي‌شود} [سوره نجم آیه 4]

$Etienne_Denier.jpg*

ایتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی
سنت بی مانند و بزرگوار
" سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است . آن نشانه بزرگترین اخلاص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است".

و این به مانند قرآن است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید:"همانا به من کتاب و مانند آن داده شده است، همانا به من قرآن و مانند آن داده شده است" ( روایت از احمد است) سنت یک نوع وحی و الهام از طرف خداوند به رسولش محمد است. زیرا نبی خدا صلی الله علیه و سلم از هوی نفس سخن نمی گوید بلکه چیزی را می گوید که از جانب خداوند به ابلاغ آن به مردم، امر شده است. خداوند می فرماید {جز ‌از‌ آنچه‌ ‌به‌ ‌من‌ وحي‌ مي‌شود، پيروي‌ نمي‌كنم‌ و ‌من‌ جز هشدار دهنده‌اي‌ آشكار نيستم‌} [سوره احقاف آیه 9]

سنت مصدر دوم از مصادر اسلام است و آن تمام آن چیزی است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم با سند صحیح و متصل به او روایت شده است از سخن و کردار و تقریر به معنی پذیرش یا توصیف .

سنت شرح دهنده وبیان کننده قرآن است به او اجازه داده شده است تا عموم، خصوص، اجمال و مختصر قرآن را تبین کند. خداوند می فرماید {[آنان‌ ‌را‌] ‌با‌ دلايل‌ و كتابها [فرستاديم‌] و ‌به‌ تو قرآن‌ نازل‌ كرديم‌ ‌تا‌ ‌براي‌ مردم‌ روشن‌ سازي‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ آنان‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ و ‌باشد‌ ‌که‌ انديشه‌ كنند} [سوره نحل آیه 44]

$Jack_Ressler.jpg*

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی
قرآن و حدیث کنار به کنار
"قرآن به وسیله حدیث تکمیل می شود. آن مجموعه ای از سخنان هستند که به کارها و دستورات محمد مرتبط می شوند و در حدیث عنصر اساسی را که در ذهن محمد در برابر اوضاع متغیر شکل می گرفته است مشاهده می کنید. سنت بیان کننده و مفسر قرآن است و از آن بی نیازی حاصل نمی شود".

پس سنت شارح قرآن است و آیات آن را تفسیر کرده و احکام مختصر آن را به تفصیل بیان می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گاهی با سخن و گاهی با عمل و کردار و گاهی با هر دو، آیاتی را که بر او نازل شده بود، شرح می داد و سنت در بیان برخی از احکام و قوانین مستقل وارد شده است.

سنت مطهر رسول خدا تطبیق عملی احکام و عقاید و عادات و معاملات و آداب اسلامی است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم آن چه را به او دستور داده شده بود اجرا می کرد و به مسلمانان دستور می داد تا به مانند او عمل کنند و خداوند به مومنان دستور داده است تا از سخنان و کردار او پیروی کنند تا ایمانشان تکمیل شود. خداوند می فرماید{به‌ راستي‌ ‌براي‌ ‌شما‌، ‌براي‌ كسي‌ ‌که‌ [پاداش‌] خداوند و روز قيامت‌ ‌را‌ اميد مي‌دارد و خداوند ‌را‌ بسيار ياد مي‌كند، ‌در‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ سرمشقي‌ نيكوست} [سوره احزاب آیه 21]

$Leopold_Weiss.jpg*

لیوپولد فابس

اندیشمند دانمارکی
سنت هدایت گر
" همانا عمل به سنت محمد سبب حفظ کیان اسلام و رشد آن می شود. و ترک سنت سبب از هم پاشیدن اسلام می گردد. سنت مانند ستون فقرات آدمی است، که ساختمان اسلام بر آن استوار ایستاده است و اگر آن ستون را برداری، این ساختمان از هم می پاشد گویی که آن از کاغذ ساخته شده است"

صحابه کرام رضوان الله علیهم سخنان و افعال رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برای نسل های بعد از خود نقل کرده اند.

و هر نسل آن ها را برای نسل بعدی نقل کرده است و سپس آنها را تدوین کردند. ناقلان سنت در نقل آن بسیار سخت گیری می کردند و شرایط سختی برای پذیرش روایت قایل بودند و شرط پذیرش را هم عصر بودن راوی با کسی قرار داده بودند که از او روایت کرده است تا سند کاملا درست و مشخص به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسد و تمام کسانی که این روایت از آنان نقل شده است باید قابل اعتماد، ثقه، عادل، راستگو و امانتدار بوده باشند.

واجب است به قرآن و سنت به عنوان دو مصدر اساسی در دین اسلام ایمان داشته باشیم و از آنان پیروی و به آنها مراجعه کنیم و از اوامر آنها پیروی و از نواهی آنان دوری کنیم و اخبار وارده در آنان را تصدیق کرده و به چه در آنها از نام ها، صفات و افعال خداوند آمده است ایمان بیاوریم و به آن چه به دوستان مومن اش وعده داده و به آن چه به دشمنان کافرش تهدید کرده است باور داشته باشیم. خدای بلند مرتبه می فرماید {سوگند ‌به‌ پروردگارت‌، [‌در‌ حقيقت‌] ايمان‌ نياورند مگر آنكه‌ ‌در‌ اختلافي‌ ‌که‌ ‌بين‌ آنان‌ ‌در‌ گرفت‌، تو ‌را‌ داور كنند. ‌آن‌ گاه‌ ‌از‌ آنچه‌ حكم‌ كردي‌ ‌در‌ ‌خود‌ هيچ‌ دلتنگي‌ نيابند و كاملا گردن‌ نهند}[سوره نساء آیه 65]

$Jack_Ressler.jpg*

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی
گرد آوردن سنت نبوی
" این احادیث که مجموعه آن سنت را بوجود می آورند، با دقت فراوان در نقل و نقد از صحابه روایت شده اند. به این ترتیب مجموعه بزرگی از احادیث تدوین شده اند"

و خداوند پاک می فرماید {و آنچه‌ ‌که‌ ‌رسول‌ [‌خدا‌] ‌به‌ ‌شما‌ بدهد، ‌آن‌ ‌را‌ بگيريد. و ‌از‌ آنچه‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ باز دارد، بازآييد}[سوره حشر آیه 7]

چقدر خوشبخت است کسی که این راه را، که راه سعادت و خوشبختی است بپیماید.
Tags: