یوبولدفایس

quotes:
  • سنت هدایت گر
  • " همانا عمل به سنت محمد سبب حفظ کیان اسلام و رشد آن می شود. و ترک سنت سبب از هم پاشیدن اسلام می گردد. سنت مانند ستون فقرات آدمی است, که ساختمان اسلام بر آن استوار ایستاده است. و اگر تو آن ستون را برداری, این ساختمان از هم می پاشد گویی که آن از کاغذ ساخته شده است"


  • عیب در ماست
  • "باید برای ما واضح و آشکار شود که سستی مسلمانان و نه نقص آموزه های اسلامی سبب فساد گسترده در وقت حاضر شده اند"