گوستاولوبن

quotes:
 • تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد
 • "مسلمانان با وجود تفاوت در ملیت در نگاه هم بیگانه محسوب نمی شوند. و تفاوتی در بهره بردن از تمام حقوق در میان یک مسلمان چینی با یک مسلمان عربی نیست. و بر این اساس حقوق اسلامی با حقوق اروپایی اختلاف فاحش دارد"


 • اسلام اسان است
 • "آسانی اسلام بزرگ, از توحید خالص گرفته شده است. و راز قوت و نیروی اسلام در همین آسانی است. شناخت اسلام بسیار آسان بوده,و از آن چه در دیگر ادیان مشاهده می کنیم خالی است.


 • تمدن دانش
 • "هر چند بیشتر در تمدن عرب و کتاب های علمی و اختراعات و هنر آنان عمیق تر شویم حقایق تازه تر و افق های جدیدی برای ما آشکار می شود و به سرعت به این پی می بریم که عرب در رساندن دانش قدیم به دیگران در قرون وسطی صاحب فضل و برتری هستند و دانشگاهای غرب به مدت پانصد سال به جز مطالب علمی آنان چیز دیگری برای طرح درس وجود نداشت؛ و آنان بودند که اروپا را از جهت ماده و عقل و اخلاق بسوی تمدن کشاندند و تاریخ هیچ ملتی را نمی شناسد که به مانند آنان در مدت کم این چنین نتایجی را ببار بیاورند و هیچ قوم دیگر در درک هنری به پای آنان نرسید"


 • سده های میانه
 • "اگر موسی بن نصیر می توانست اروپا را فتح کند اروپا قاره ای مسلمان می شد و یگانگی دینی برای ملت های متمدن حاصل می شد و اروپا از بدبختی سده های میانه رهایی می یافت، همانگونه که اسپانیا به فضل عرب از آن محفوظ ماند"


 • اصلاح کردن نفوس
 • "اسلام بیش از هر دین دیگری با اکتشافات علمی هماهنگ است و بیش از همه به پیراستن و اصلاح کردن نفوس توجه می کند و به عدل و احسان و تسامح فرا می خواند"


 • اصول اخلاق
 • "اصول اخلاق در قرآن بی نظیر هستند، اخلاق ملت هایی که اسلام را پذیرفتند به مرور زمان تحت تاثیر این اصول قرار گرفتند. همانگونه که ادیانی که دین عیسی را پذیرفتند تحت تاثیر اخلاقیات آن قرار گرفتند. مهمترین نتیجه ای که میتوان استنباط کرد تاثیر قرآن عظیم در میان ملت هایی است که به آن ایمان آورده و به احکام آن گردن نهادند. آئین هایی که به مانند اسلام بر دلها حکومت می کنند بسیار کم اند . و شاید دینی را نیابی که به مانند اسلام بر معتقدین خود چنین تاثیری عمیق و دائمی برجا گذاشته باشد. و قرآن قطب و محور زندگی در شرق بوده و اثر آن را در ریزترین امور زندگی مشاهده می کنیم".