گوته

quotes:
  • الگو و نمونه برتر
  • "در تاریخ دنبال نمونه ومثال برتر برای انسان گشتم، و آن را در محمد نبی عربی یافتم"


  • و چرا نه!؟
  • "اگر اسلام این است پس چرا همگی ما مسلمان نشویم"؟!