کتاب مقدس

quotes:
  • حقوق زن پایمال شده است
  • "با خود فکر کردم تا بدانم و تحقیق کنم و به دنبال حکمت و عقل باشم و بدانم که نادانی؛شر و بدی است و حماقت دیوانگی است، پس زن را تلخ تر از مرگ یافتم زنی که تور است و دل او دام و دست او غل و زنجیر است. سفر الجامعه7"