کاسیوس کله

quotes:
  • ساحل امنیت
  • "هر گاه مسلمان قرآن را با تعمق یخواند و به راستی به انجام دستورات و شعائر اسلامی قیام کند در سفر اسلام به سوی ساحل امنیت در حرکت است همان کاروان استقرار و آرامش و دوری از پلیدی شیطان"