پول موردین

quotes:
  • ای خدای من
  • آن گاه که برخی ار عکس های فضایی جدید را دیدم نخستین عکس العمل من آن بود که فریاد زدم: "ای خدای من کار کاملا نتیجه داد. به خدا که آن چیزی بسیار زیباست"