پول

quotes:
  • واقع گرا باش
  • "نگاه واقعی به زندگی و مشورت راستین و دعوت به نیکویی و احسان و رحمت و گرایش عمیق انسان گرایانه – این عوامل- و دیگر عوامل برای من بزرگترین دلیل بر راستی دین اسلام است".
Tags: