پرفسور یوشیودی کوزان

quotes:
  • ویژگی های جنین
  • "من در این هیچ گونه صعوبتی نمی یابم که بپذیرم قرآن کلام خداوند است، زیرا بر اساس دانش قرن هفتم نمی توان ویژگی های جنین را تعریف کرد و تنها نتیجه معقول آن است که این اوصاف از طرف خداوند بر محمد وحی شده اند."