ویل دورانت

quotes:
  • جایگاه زن
  • "اسلام جایگاه و مقام زن را درسرزمین عرب بالا برده و رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت. و در میان مرد و زن در امور قضایی و مالی برابری را حاکم کرد و انجام هر گونه عمل حلال را حق او قرار داد. و به او حق داد که مال و درآمد خود را حفظ کرده و ارث ببرد. و در مال خود به هر شکل که خواست تصرف کند. و عادت انتقال زن از پدر به پسر به مانند یک کالا را که در میان عرب ها رواج داشت, از بین برده و بهره زن را در میراث نصف بهره مرد قرار داد و از شوهر دادن آنان بدون رضایتشان بازداشت"


  • نخست دین
  • "اصول مسلمانان اخلاقی, و شریعت و حکومت آنان بر اساس دین و اسلام استوار بود. و اسلام ساده ترین و واضح ترین تمامی ادیان است. و اساس آن بر گواهی لا اله الله و محمد رسول الله استوار است".


  • جایگاه قرآن و فضیلت آن
  • "قرآن چهارده قرن در حافظه مسلمانان پابرجا مانده و سبب بهره وری ذهن و خیال آنها گشته است. و اخلاق آنان را شکل داده و استعداد میلیون ها نفر از آنها را تقویت و تحریک می کند. قرآن آسان ترین عقاید و بی ابهام ترین و دورترین آنها از شکلیات و مراسم را در وجود انسان ایجاد می کند. و بیش از تمام باورها از دوگانه پرستی و غیبگویی به دور است. اسلام بزرگترین نقش را در بالا بردن جایگاه اخلاقی و فرهنگی مسلمانان دارد. و اسلام بود که در میان آنان اصول نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی را در آنان بوجود آورد و آنان را بر پیروی از قواعد سلامتی تشویق نمود و عقل آنان را ار بسیاری از خرافات و توهمات و از ستم و سخت دلی آزاد کرد. و وضعیت بردگان را اصلاح و نیکو کرده و در دل افراد پست و تحقیر شده کرامت و عزت را بوجود آورد"


  • اخلاق مردان
  • "مسلمانان آن گونه که نمایان می شود از مسیحیان مردان کامل تری بوده اند، آنان بیش از مسیحیان بر عهد خود پابرجا ماندند و بیش از آنان بر شکست خوردگان رحم داشتند و بسیار کم در تاریخشان آن وحشیگری های مسیحیان در زمان حمله و چیره شدن در بیت المقدس در سال 1099 م. را مرتکب شده اند"