ولف بارون اهر نظیر

quotes:
  • رسالت پایانی
  • " محمد آن فرستاده ای است که اسلام را آورد، و او آخرین حلقه از سلسله پیغمبرانی است که رسالت بزرگ را حمل نمودند"