ولتر

quotes:
  • عقل هایتان کجاست؟
  • "چرا در ذات الله شک و تردید می کنید؟ اگر او نمی بود زنم به من خیانت می کرد و خدمتکارم از من سرقت می کرد"؟