واشنگتن ایرفنگ

quotes:
  • ساده باش
  • "محمد حتی در اوج عظمتش سادگی خود را حفظ کرد، ناپسند می دانست وقت ورود به اتاق برایش برخیزند و در بزرگداشت او مبالغه شود".