هنری سیرویا

quotes:
  • من انسانی مانند شما هستم
  • "واقعا محمد یک شخصیت تاریخی است، اگر او نمی بود اسلام گسترش نمی یافت، او لحظه ای در این درنگ نکرد که او انسانی مانند دیگران بوده و سرانجام او مرگ است و او از خداوند درخواست گذشت و مغفرت را دارد، و پیش از وفات خواست تا وجدان خود را از هر لغزش و اشتباهی که احتمالا مرتکب شده است پاک کند، پس بر منبر بالا رفته و مسلمانان را مورد خطاب قرار داد: ای مردم اگر من کسی را زده ام بیاید و قصاص خود را از من بگیرد و یا اگر مال کسی را برداشته ام بیاید و مال خود را پس بگیرد"