هنری دی کاستری

quotes:
  • قرآن معجزه است
  • "قرآن بر اندیشه ها چیره می شود و تمامی قلب را می پوشاند و این دلیل راستی محمد صلی الله علیه و سلم است که بر او نازل شده است"


  • یگانه دین
  • "دین تمام پیغمبران یکی بوده است مذهب آنان از آدم تا محمد یکسان است. سه کتاب آسمانی نازل شد که عبارتند از : زبور و تورات و قرآن, و نسبت قرآن به تورات به مانند نسبت تورات به زبور است. و نگاه محمد به عیسی به مانند نگاه عیسی به موسی است اما موضوعی که توجه به آن لازم است, آن است که قرآن آخرین کتاب آسمانی است که بر مردم نازل شده و صاحب آن خاتم رسولان بوده و بعد از قرآن دیگر کتاب آسمانی نمی آید و بعد از محمد پیغمبری نخواهد آمد".


  • پیغمبری درس ناخوانده
  • "عقل حیران می ماند که چطور ممکن است که این چنین آیاتی از مردی درس ناخوانده گفته شده باشد در حالی که تمامی شرق بر این اقرار می کند که ذهن آدمی از آوردن مانند آنها در لفظ و معنی ناتوان است"