هربرت جورج ولز

quotes:
  • درس های از آخرین حج
  • "محمد یک سال پیش ار وفاتش از مدینه به قصد گذاردن حج به مکه رفت. و در آن جا برای مردمش سخنانی عظیم القاء کرد که نخستین فقره در آن عبارت بود از اینکه تمام خونریزی ها و غارت ها در میان مسلمانان پایان پذیرفته و خونخواهی ها به اتمام رسیده است. و در فقره آخری یک مومن سیاه پوست را شایسته خلیفه بودن قرار می دهد. بدون تردید او در جهان سنت های بزرگی برای برخورد عادلانه و بزرگوارانه تاسیس نمود"


  • بامگاه اسلام
  • "چه نسل های فراوانی دچار ترس و تیره روزی خواهند شد پیش از این که بامگاه اسلام دوباره بدمد، چیزی که آشکار است که تمام تاریخ به آن سمت می رود، و در آن روز صلح بر تمام دنیا و بر دل های آدمیان حاکم خواهد شد


  • بهترین سیستم
  • "اسلام سیطره یافت، زیرا آن بهترین سیستمی بود که روزگار می توانست آن را ارایه بدهد، و آن منتشر شد زیرا در هر جایی دنیا ملت های تحت ظلم و ستم بودند که از جهل و بی سوادی و هرج و مرج در آنان سوء استفاده می شد. و همچنین حکومت های مستبدی بودند که میان آنان و مردم هیچ گونه ارتباطی نبود، اسلام گسترده ترین و تازه ترین و پاک ترین اندیشه ی سیاسی بود که به یک فعالیت عملی در جهان آن روز بدل شد و به آدمی سیستمی بهتر از هر سیستم دیگر می داد. و نظام سرمایه داری و بردگی در امپراطوری روم و ادبیات و فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعی در اروپا همگی رو به انحلال رفته بود و پیش از آن که اسلام بیاید نابود شده بود"