هانز کونج

quotes:
  • جز فرد منکر او را انکار نمی کند
  • "محمد به معنی واقعی کلمه یک پیغمبر است و هرگز ما نمی توانیم انکار کنیم که محمد راهنما و رهبر به سوی راه رهایی و نجات است"