نیوتن

quotes:
  • بی دینی نوعی حماقت است
  • الحاد و بی دینی یک نوع حماقت است،آن گاه که من به منظومه شمسی می نگرم مشاهده می کنم که زمین در مسافتی معین از خورشید قرار دارد بطوری که در این مسافت می تواند مقدار مناسب از نور و گرما را دریافت کند و البته این به صورت تصادفی روی نداده است"