نظمی لوقا

quotes:
  • عقیده ساده و مختصر
  • "عقیده اسلامی یک عقیده ساده است که ایمان به آن سبب تمام شدن تمام سرگشتگی و ترس می شود و آرامش را در هر فرد ایجاد می کند و دروازه این عقیده برای هرکس گشوده است و جلوی هیچ کس به سبب نژاد یا رنگ گرفته نمی شود و به این ترتیب هر کس در سایه سار آن مساوات و عدالت را خواهد یافت عدالتی که با آن هیچ گونه برتری مگر با تقوا وجود ندارد، تقوا و پرهیزگاری از خداوند پروردگار جهانیان"