نصری سلهب

quotes:
  • متفاوت است..
  • "هیچ دینی به مانند اسلام پیغمبران و رسولان پیشین را مورد احترام قرار نمی دهد، اسلام بر مومنان لازم می گرداند تا به آنان ایمان بیاورند و به آنها احترام بگذارند و هیچ دینی به مانند اسلام دیگر ادیان وحی شده پیشین را مورد احترام قرار نمی دهد"


  • عظمت و بزرگی اسلام
  • "اسلام نیازی به قلم ما ندارد، هرچند که قلم ما دارای بلاغت و فصاحت باشد. اما قلم ما به اسلام نیازمند است.. زیرا آن دارای ثروت روحی و اخلاقی است تا از آن چیزی به ما عطا بکند.. و به قرآن دلکش آن نیاز داریم تا چیزی از آن بیاموزیم"