نسیم سوسه

quotes:
  • اسلام .. امنیت و امان یافتن
  • "یهود زیر پرچم اسلام به امنیت و عدالت دست یافته و از شکنجه و تجاوز رهایی یافتند. و بر آنان قرن های متمادی سپری شد, در حالی که در رفاه وثروت بسر می بردند"


  • خوشبختی بشریت
  • "نباید از نگاه پنهان بماند که تمدن جدید غرب از ارضاء نفوس ناتوان مانده است، و از ایجاد سعادت برای بشریت در مانده گشته است و مردم را در دره هلاکت و بدبختی و شک و تردید انداخته است؛ زیرا تلاش دانش جدید به سمت نابودی است و آن بسیار دور است و وضعیت آن چه به کمال وصف می شود این چنین است، و یا اینکه واسطه خدمت برای انسانیت باشد همان گونه که در اسلام است"


  • ژرفای تمدن غرب
  • "کسی که در ژرفای تمدن غرب غوطه خورده و لایه های زیرین آن را دیده, و دقیقا آن را در شکل نظری و عملی مورد بررسی قرار داد است, حتما با قدرت قلبی به سوی عقیده اسلامی خواهد آمد تا خود را از آن سیرآب کند"