مایکل هارت

quotes:
  • به پرس و قرآن به تو پاسخ می دهد
  • " قرآن را مورد بررسی قرار دادم ؛پاسخ همه پرسش های زندگی را در آن یافتم"


  • دین و دنیا با هم
  • "این اتحاد بی نظیر در دین و دنیا محمد را بزرگترین شخصیت فرید وتاثیر گذار در طول تاریخ بشریت قرار می دهد"


  • از بزرگان بشریت
  • "محمد تنها مردی در تاریخ است که در دو سطح دینی و دنیایی به شکل واضح و روشن موفق شد، همانا این اتحاد بی نظیر که در دین و دنیا با هم تاثیر برجای گذاشته است بر اثر تاثیر بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریت بوده است:.