مارکس یلانک

quotes:
  • به سوی خدا
  • " دین و علوم طبیعی با هم در یک جنگ علیه شک و ناباوری و خرافات مبارزه می کنند و تنها فریاد در این مبارزه حرکت به سوی الله است".