مارچیلا مایکل انجلو

quotes:
  • نعمت اسلام
  • "هیچ نعمتی در دنیا از آن بالاتر نیست که خداوند دل آدمی را برای پذیرش اسلام گشاده کند و به نور اسلام هدایت شود تا حقایق دنیا و آخرت را ببیند و حق و باطل و راه سعادت و راه شقاوت را از هم تشخیص بدهد و من برای خداوند به جهت این نعمت بزرگ که خداوند به من داده است و نفس مرا از سعادت حقیقی انباشته است و این فرصت را برای من فراهم ساخت تا در زیر این درخت بزرگ و و پر سایه و پر ثمر سایه بگیرم پیشانی به زمین می گذارم، و این درخت خانواده اسلام و برادری اسلامی است"