مارسل بوازار

quotes:
  • از یک سرچشمه
  • "رسالت محمد باطل کردن پیام پیغمبران پیش از خودش نبود، بلکه آن تصدیق این مطلب بود که بر کتاب هاب آسمانی دیگر تحریف وارد شده است. و به پاک کردن رسالت دیگر پیغمبران پیشین از هر گونه مخالفت و زیادتی و افزایش در آن، امر شد تا مناسب برای تمام بشریت در تمام زمان و مکان باشد"


  • قانون و اخلاق
  • "در قانون اسلامی در میان تکالیف شرعی و اخلاقی تفاوتی مشاهده نمی کنید. و این پیوند محکم در میان قانون و شرع با اخلاق نشانه قدرت سیستم آن از همان آغاز است"