مارتین لنگز

quotes:
  • دین انسانیت
  • "من در اسلام ذات خود را یافتم، آن ذاتی که در طول زندگی آن را از دست داده بودم و در آن هنگام من برای نخستین بار احساس کردم که انسان هستم اسلام دینی است که انسان را به طبیعتش بازمی گرداند چرا که آن با فطرت انسان هماهنگ است"