لویس کارول

quotes:
  • راهها بسیار متعدد و فراوانند و خداوند یکتاست
  • "اگر نمی دانی تو به کجا می روی پس هر راهی تو را به آنجا می برد"