لورد کیفلی

quotes:
  • الله حق است
  • "وقتی عمیقا فکر کنی: همانا دانش تو را به سوی اعتقاد به الله می کشاند".