لوتروب ستودارد

quotes:
  • پیش بینی شگفت انگیز
  • "نزدیک است خبر آغاز اسلام یکی از شگفت انگیز ترین اخبار تلقی شود خبری که در تاریخ انسان ظهور اسلام تدوین کرد آن بود که در میان ملتی ظاهر شد که پیش از ظهور اسلام ارکانش از هم پاشیده بود و در جهان دارای ارزش و جایگاهی نبود اما از ظهور آن ده دهه سپری نشد که اسلام در نصف آباد زمین منتشر شد و کشورهای گسترده در اطراف خود را شکافت و ادیان پیشین را که زمان های زیادی بر آنها سپری شده بود منهدم ساخت و به این اقوام و ملتها هجوم آورد و جهانی جدید وبا بنیادی محکم بنا نمود و آن جهان اسلام بود"