كات ستيفنس

quotes:
  • دلیل (راهنمای) خوشبختی
  • " من پیش از این معنی سعادت را نمی دانستم از وقتی خواندن قران را آغاز کردم با تعجب از خود می پرسم : چرا مردم در مسیری بدور از هدایت در این دنیا حرکت می کنند در حالی که راهنما پیش روی آنهاست و روشنایی در پیش آنهاست"؟


  • صلح برای تمام جهان
  • "تعریف قرآن از خالق هستی مرا تکان داد؛ من اسلام را از قرآن کشف کردم و نه از کارهای مسلمانان؛ ای مسلمانان مسلمان واقعی باشید تا اسلام در تمام جهان گسترده شود چرا که اسلام سبب صلح در تمام جهان است"