فردریک دو لامارک

quotes:
  • عیسی در اسلام
  • "وقتی اسلام را مورد بررسی قرار دادم صورتی دیگر و متفاوت از عیسی مسیح علیه السلام یافتم چیزی که در روان من تاثیر ژرفی برجای گذاشت"