فرانس بیکن

quotes:
  • فلسفه و دین
  • "دانش کمی از فلسفه انسان را به الحاد می کشاند اما عمیق شدن در فلسفه او را به سوی دین می برد"