عهد قدیم( تورات)

quotes:
  • هیچ معبودی جز الله نیست
  • پروردگار پادشاه اسرائیل و رهبر آن پروردگار و صاحب سربازان چنین می گوید: من نخستین ام و من آخرین ام و هیچ معبودی جز من نیست" سفر اشعیاء( اش 44:6)


  • پروردگار یکتاست
  • "پروردگار همان معبود است و جز او معبودی نیست"( سفر تثنیه4ک35). "پروردگار من هستم و کس دیگری نیست و معبودی جز من نیست"( اشعیاء 45:15)