عهد جدید( انجیل)

quotes:
  • معبود یکی است
  • "برای پروردگارت همان معبود سر به زمین فرود می آور و فقط او را میپرستی"(متی4:10.لوقا4:8)." و این همان زندگی جاویدان است که تو را بشناسند. تو فقط معبود حقیقی هستی و عیسی مسیح را تو فرستاده ای"(یوحنا17:3).