علی عزت بگویچ

quotes:
  • این کجا و آن کجا
  • " مادیگرایی همیشه بر اشتراکات انسان و حیوان تاکید می کند.. در حالی که دین بر تفاوت های میان انسان و حیوان تاکید می کند".