کمک به دیگران برای مقابله با استرس


"نحقیقات علمی نشان می دهد که یاری دیگران سبب مداوای پریشانی روحی می شود محقیقن روان شناسی تاکید می کنند که کمک و یاری رساندن به دیگران سبب آرام شدن روان می گردد، چرا که در رنج دیگران فرو رفتن سبب ترشح اندرفین می گردد و این هرمونی است که سبب احساس راحتی روانی و سرحالی می شود مدیر شابق معهد نهوض بالصحة در امریکا "الان لیکس"تاکید می کند که کمک به دیگران در کاهش فشار روانی کمک می کند چرا که تفکر در رنج و غم دیگران سبب کاهش تفکر او در غم و رنج خودش می شود و به همین سبب احساس راحتی می کند"


Tags: