قطره ایی در دریا

 قطره  ایی در دریا

"بزرگترین ستاره کشف شده تا به حالMajoris Cans است که از ما پنج هزار سال نوری فاصله دارد و از خورشید 9261000000 برابر بزرگتر است: یعنی نه میلیارد و 261 میلیون بار!! در حالی که خورشید 1300000 بار بزرگتر از زمین است"!!


Tags: