این کجا و آن کجا

 این کجا و آن کجا
" مادیگرایی همیشه بر اشتراکات انسان و حیوان تاکید می کند.. در حالی که دین بر تفاوت های میان انسان و حیوان تاکید می کند".


Tags: