یکسان و برابر
"دانشگاه اکسفورد تا 26 تموز سال 1964 میلادی حقوق مساوی میان دانشجویان دختر و پسر ( در باشگاه ها و اتحادیه های دانشجویی) را رعایت نمی کرد "

Related Posts


Subscribe