یکتایی الله

یکتایی الله
"تا چهارچوب دانش گسترده تر می شود دلایل وجود حکمت آفریننده قادر مطلق بیشتر محقق می شود. دانشمندان ریاضی دان؛ ستاره شناس ؛ طبیعی دان و زمین شناس با کوششها و اکتشافات خود هر آنچه را که برای ساختن معبد دانش نیاز است آماده می کنند تا نام آفریننده را برافرازند."


Tags: