یقین محمد به رسالتش

یقین محمد به رسالتش

"گاهی حالت آن شاهان و حاکمان را تصور می کنم که از این مرد ساده نامه هایی را دریافت داشته و او آنها را به اطاعت خود فراخوانده بود. اما ارسال این نامه ها مقدار اعتماد و یقین محمد به خود و به رسالتش را نشان می دهد. و با این یقین و با این ایمان برای امتش اسباب توان و عزت و قدرت را آماده ساخته و آنان را از صحراء نشینان به رهبران نصف دنیا بدل ساخت. و محمد زمانی درگذشت که از قبائل ناسازگار و ناهمخوان یک امت واحده ایجاد کرد، امتی با نیرو و حرارت و احساسات فراوان"


Tags: