گواهی حق

گواهی حق
"محمد هرگز در هیچ روزی صفات الوهیت و یا داشتن نیرویی خارق العاده را به خود نسبت نداد؛ و حتی برعکس او بسیار حریص بود که همیشه اظهار کند که او فقط رسولی است که خداوند برای رسانیدن وحی به مردم برگزیده است"


Tags: