گرسنه ای بر جایی نمی ماند

گرسنه ای بر جایی نمی ماند
"من دینی را نمی شناسم که به مانند اسلام برای زکات قواعدی دقیق وضع کرده باشد. و جامعه ایی که برای بیرون کردن زکات حریص باشد از فقر و محرومیت و آوارگی نجات می یابد. من فکر می کنم که اگر همه جهان به اسلام هدایت شوند و آن را بپذیرند, در روی زمین هیچ گرسنه و محرومی برجای نخواهد ماند"


Tags: