کلام خداوند

کلام خداوند

"هنگامی که خواندن قرآن را به اتمام رساندم یک احساس مرا فرا گرفت مبنی بر اینکه این حق است و در برگیرنده پاسخ های کامل و قانع کننده در باره موضوع آفرینش و بقیه موضوعات است و رویدادها را به شکل منطقی برای ما ارایه می کند چیزی که در دیگر کتابهای آسمانی ضد و نقیض می بینیم، اما قرآن با اسلوبی قاطع و شگفت انگیز در باره آنها سخن می گوید که هیچ گونه جای شک و تردیدی بر جای نمی گذارد که این حق است و این کلام بدون شک از طرف خداوند است"


Tags: