کاملا برابر و یکسان

کاملا برابر و یکسان
" در سایه اسلام زن آزادی خود را بازیافت، و جایگاه ارزنده ای را به دست آورد.سلام زنان را برابر با مردان قرار داد به طوری که هر کدام دیگری را تکمیل می کند، اسلام به آموزش زنان فرا خواند و آنان را برای فراگیری و بهره مندی از دانش و فرهنگ فرا خواند و به او حق مالکیت تصرف در اموال خود را داد) همان گونه که به او حق بستن قرار داد ازدواج را داده و به او آزادی اندیشه و فکر و بیان بخشید"


Tags: