ژرف اندیش باش

ژرف اندیش باش
" فرانسیس بیکن فیلسوف بر حق بود آن گاه که گفت:" کمی از فلسفه انسان را به الحاد نزدیک می کند اما ژرف اندیشی در فلسفه او را به دین باز می گرداند".


Tags: