ژرفای تمدن غرب

ژرفای تمدن غرب
"کسی که در ژرفای تمدن غرب غوطه خورده و لایه های زیرین آن را دیده, و دقیقا آن را در شکل نظری و عملی مورد بررسی قرار داد است, حتما با قدرت قلبی به سوی عقیده اسلامی خواهد آمد تا خود را از آن سیرآب کند"


Tags: