پیغمبری درس ناخوانده

پیغمبری درس ناخوانده
"عقل حیران می ماند که چطور ممکن است که این چنین آیاتی از مردی درس ناخوانده گفته شده باشد در حالی که تمامی شرق بر این اقرار می کند که ذهن آدمی از آوردن مانند آنها در لفظ و معنی ناتوان است"


Tags: