پیام ما

پیام ما
"همانا خداوند ما را برانگیخت تا هر کس را که خواست از بندگی بندگان به سوی بندگی الله و از سختی دنیا به فراخی آن و از ستم ادیان به عدل اسلام ببرد".


Tags: